Gebruiksvoorwaarden voor "Yamaha Music ID"

 

1. Toepassingsgebied


Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van "Yamaha Music ID" (hierna: het "platform") door de gebruiker ("u").
Dit platform wordt beheerd door Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Duitsland (hierna "Yamaha").
Als u een account maakt op dit platform, verstrekt Yamaha deze gebruiksvoorwaarden aan u en moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden voordat uw account wordt aangemaakt. U stemt ermee in alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven.
Yamaha beheert dit Platform om u als gebruiker informatie te verschaffen over Yamaha-producten en -campagnes, en om u de mogelijkheid te bieden om uw Yamaha-producten te registreren met als doel de garantie te verlengen. Het aanbod omvat het beheer van uw persoonlijke informatie, de registratie en administratie van uw producten met als doel de garantie te verlengen, registratie voor campagnes van Yamaha en registratie voor het ontvangen en beheren van nieuwsbrieven.
Gebruik van het Platform is geheel gratis.
Dit Platform is voor gebruikers van 16 jaar of ouder en is niet bedoeld voor kinderen en minderjarigen. Kinderen en minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen deze site alleen gebruiken onder toezicht en met toestemming van een ouder of voogd.

 


2. Wijzigingen in het aanbod


Yamaha behoudt zich het recht voor om de mogelijkheden en het toepassingsgebied van het Platform op elk moment aan te passen of in te trekken.
Ook behoudt Yamaha zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot het Platform met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk te beperken, te weigeren of in te trekken, met inachtneming van uw redelijke belangen.  

 


3. Registratie


Gebruik van dit Platform vereist registratie vooraf. Registratie is gratis.
Voordat u het Platform gebruikt, moet u zich registreren op https://europe.yamaha.com en een gebruikersaccount maken. Voor registratie is de volgende informatie nodig:

  • Aanspreektitel
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • Land van oorsprong
  • Taal
  • Geslacht

Verder kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken om het aanbod te personaliseren.

U moet de privacyrechten van derden in acht nemen. In het bijzonder geldt dat gebruikers geen persoonsgegevens van derden mogen verstrekken.
Bij de registratie dient u een uniek wachtwoord te kiezen en een e-mailadres in te voeren dat uniek, geldig, actief en te controleren is. Sommige gegevens mogen niet twee keer worden gebruikt. Daarom krijgt u de vraag een ander e-mailadres te kiezen als het ingevoerde e-mailadres al in gebruik is. U ontvangt een e-mail met een link om uw registratie te bevestigen. Uw account wordt gecreëerd zodra het registratieproces is voltooid (dubbele bevestiging).
U bent als enige verantwoordelijk voor geheimhouding van uw wachtwoord.
U kunt op elk moment een verzoek indienen om uw registratie te verwijderen. In dat geval verwijderen we de persoonlijke informatie die bij de registratie is ingevoerd.

 


4. Registratie van Yamaha-producten – garantieverlenging


U kunt op het Platform elk Yamaha-product registeren dat onder het uitgebreide garantieprogramma van Yamaha valt.
Tijdens de registratie moet u het model, het serienummer, de aankoopdatum en het type gebruik opgeven en of het product online of in de winkel is gekocht. Meervoudige registratie van producten is niet toegestaan. Bij invoering van een reeds geregistreerd product wordt u gevraagd een ander serienummer in te voeren. Na de registratie van het product kunt u een garantiecertificaat downloaden.
Bij het verwijderen van uw gebruikersaccount wordt ook uw productregistratie verwijderd. Om technische redenen is het niet mogelijk om een product opnieuw te registreren. Daarom is het belangrijk om het garantiecertificaat op te slaan.

 


5. Registratie van Yamaha-producen – Flowkey-actie


U kunt op het Platform elk Yamaha-product registeren dat deel uitmaakt van de Flowkey-campagne.
Tijdens de registratie moet u het model, het serienummer, de aankoopdatum en het type gebruik opgeven en of het product online of in de winkel is gekocht. Meervoudige registratie van producten is niet toegestaan. Bij invoering van een reeds geregistreerd product wordt u gevraagd een ander serienummer in te voeren. Na de registratie van het product kunt u de Flowkey-code downloaden.
Bij het verwijderen van uw gebruikersaccount wordt ook uw productregistratie verwijderd. Om technische redenen is het niet mogelijk om een product opnieuw te registreren. Daarom is het belangrijk om eerst de Flowkey-code op te slaan.

 


6. Yamaha-inhoud


Alle materialen op het Platform, waaronder audio, afbeeldingen, software, tekst en videoclips (de "Inhoud"), worden beschermd door de toepasselijke auteursrechtwetten. U mag de Inhoud uitsluitend gebruiken zoals hierin is bepaald. U verbindt zich tot naleving van alle instructies op het Platform die beperken op welke manier u de Inhoud mag gebruiken. Het is u niet toegestaan om Inhoud van dit Platform voor zakelijke, commerciële of openbare doeleinden te kopiëren, te distribueren, te tonen, uit te voeren, openbaar te maken, uit te zenden of via audio- of audiovisuele opnamen of uitzendingen te reproduceren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Yamaha. Als u Inhoud van deze Site downloadt, mag u geen bijbehorende auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen of andere kennisgevingen verwijderen.

U mag één (1) kopie van de Inhoud downloaden uitsluitend voor persoonlijk gebruik thuis. Bij bepaalde Inhoud op het Platform staan aanvullende auteursrechtvermeldingen die u uitgebreide gebruiksrechten verlenen of die uw recht op het gebruik van dergelijke Inhoud beperken. Deze aanvullende auteursrechtvermeldingen hebben voorrang.

Op dit Platform en in de Inhoud komen een aantal bedrijfseigen logo's, servicemerken en handelsmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") voor. Door de Handelsmerken op dit platform beschikbaar te stellen, verleent Yamaha u geen licentie om deze Handelsmerken te gebruiken. Onbevoegd gebruik van de Handelsmerken kan in strijd zijn met de toepasselijke handelsmerkwetgeving en civiel- of strafrechtelijke regels.

 


7. Licentie op gebruikersinhoud


Als u per e-mail of anderszins mededelingen of materialen naar het Platform verzendt of uploadt, waaronder opmerkingen, gegevens, vragen, suggesties of vergelijkbare informatie ("Gebruikersinhoud"), verleent u Yamaha een niet-exclusieve, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie op uw Gebruikersinhoud, met inbegrip van het recht om deze te kopiëren, te verspreiden, te tonen, uit te voeren, openbaar beschikbaar te maken, uit te zenden, te reproduceren door middel van audio- of audiovisuele opnamen of uitzendingen van Gebruikersinhoud en andere vormen van gebruik die nog niet bekend zijn, evenals het recht om Gebruikersinhoud te bewerken, te wijzigen, te vertalen of te combineren met andere werken, met het oog op de exploitatie van het Platform, gebruik in online en offline media voor reclame- en promotionele doeleinden, waaronder social media, het maken van databases, compilaties en documentatie met betrekking tot Gebruikersinhoud en alle gerelateerde commerciële of niet-commerciële doeleinden. U doet afstand van uw recht om te worden genoemd als auteur van de Gebruikersinhoud. Bij het verzenden of uploaden van Gebruikersinhoud garandeert u tegenover Yamaha dat u bevoegd bent om Yamaha de in deze bepaling beschreven rechten op de Gebruikersinhoud te verlenen.

 

8. Verantwoordelijkheid voor materiaal van de gebruiker


Er geldt een verbod op het plaatsen of verzenden van materiaal dat beledigend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of illegaal is, neerkomt op of aanzet tot gedrag dat wordt aangemerkt als een strafrechtelijk misdrijf of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid van Yamaha of anderszins in strijd is met de wet.  Yamaha kan dergelijk gebruikersmateriaal of dergelijke gesprekken wijzigen, bewerken of verwijderen. Hoewel Yamaha van tijd tot tijd bulletinboards, chatrooms, discussies, posts, transmissies en dergelijke op het Platform controleert, is Yamaha niet verplicht dit te doen en aanvaardt Yamaha geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke mededelingen of voor smaad, fouten, onnauwkeurigheden, laster, obsceniteiten of godslastering in dergelijke mededelingen. Yamaha zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijke bevelen uitvoeren die Yamaha verzoeken of opdragen om de identiteit te onthullen van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

 

9. Aansprakelijkheid


Onverminderd enige andere wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid voor schade van Yamaha op grond van dit artikel 9 onderworpen aan de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.
Yamaha is zonder beperking aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
Yamaha is bovendien aansprakelijk voor de lichte schending van essentiële verplichtingen als gevolg waarvan het met de overeenkomst nagestreefde doel in gevaar wordt gebracht, of voor schending van concurrentieverplichtingen met betrekking tot prestaties waarbij contractpartners zich regelmatig op naleving beroepen. In dergelijke gevallen is Yamaha echter uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare en gebruikelijke schade.
Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing in geval van levensgevaar, gevaar voor lichamelijk letsel of gevaar voor aantasting van de gezondheid, defecten ontstaan na overname van kwaliteitsgaranties van een product of frauduleus verborgen defecten. Aansprakelijkheid volgens de wet voor productaansprakelijkheid wordt hierdoor niet aangetast.
Voor de mate waarin Yamaha geen of beperkte aansprakelijkheid heeft, is dit ook van toepassing op persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en tussenpersonen van Yamaha.
Er mogen geen garanties worden aangenomen of verklaringen worden gegeven op basis van de geleverde inhoud of downloads of de huidige Overeenkomst. Evenmin kan het bovenstaande aanleiding geven tot een garantieclaim.

 

10. Wijzigingen


Yamaha kan met in achtneming van uw redelijke belangen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Yamaha zal u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden door u een herziene versie te verstrekken en in een e-mail de eventuele wijzigingen te vermelden. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht (i) op het moment van aanvaarding door u (ii) of zes weken nadat u een dergelijke kennisgeving hebt ontvangen, voor zover u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen en Yamaha u aan het begin van de periode van zes weken op de hoogte heeft gesteld van de gevolgen als u geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen. Om bezwaar te maken tegen de wijzigingen, kunt u een e-mail sturen naar Yamaha. Zodra de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn, treden ze in de plaats van eventuele eerdere versies. Als u bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, behoudt Yamaha zich het recht voor om uw account te beëindigen.

 


11. Gegevensbescherming


Het privacybeleid van Yamaha is van toepassing. Dit beleid is te vinden op http://nl.yamaha.com/nl/privacy_policy/.

 


12. Opzegging


U kunt uw account op elk gewenst moment beëindigen met de functie 'Lidmaatschap annuleren' in Yamaha Music ID of door een e-mail te sturen naar Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Zorg ervoor dat u alle relevante inhoud opslaat voordat u uw account beëindigt, inclusief uw garantiecertificaat.
Yamaha kan, met inachtneming van uw redelijke belangen, uw account beëindigen door u twee weken van tevoren een schriftelijke kennisgeving te sturen op uw geregistreerde e-mailadres. Deze beëindiging heeft geen invloed op de uitgebreide garantie of de voor Yamaha-content toegekende gebruiksrechten. Het recht van Yamaha om het account om gegronde redenen te beëindigen blijft onverminderd van kracht.

 


13. Diversen


Indien afzonderlijke delen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.
De huidige Gebruiksvoorwaarden en geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform, zijn onderhevig aan de Duitse wetgeving. Bepalingen van dwingend recht in de jurisdictie waar u uw vaste verblijfplaats hebt, blijven onverminderd van kracht.
Voor handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of bijzonder publiekrechtelijk vermogen, of wanneer de bevoegde rechtbank zich niet in Duitsland bevindt, geldt dat met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de zakenrelatie tussen ons en de klant uitsluitend de rechtbank van Hamburg bevoegd is, ook op internationaal niveau. Verplichte wettelijke bepalingen met betrekking tot exclusieve locatie kunnen hierdoor niet beïnvloed worden.

 


14. Registratie van de Yamaha Clavinova CSP-150 en CSP-170 producten - iPad-promotie is alleen geldig tussen 01/02/2023 en 31/03/2023


U kunt op het Platform uw Yamaha Clavinova CSP-150 of CSP-170 registeren, die deel uitmaakt van de iPad-campagne.

Tijdens de registratie moet u het model, het serienummer, de aankoopdatum en het type gebruik opgeven en of het product online of in de winkel is gekocht. Meervoudige registratie van producten is niet toegestaan. Bij invoering van een reeds geregistreerd product wordt u gevraagd een ander serienummer in te voeren. Nadat u uw product hebt geregistreerd, kunt u tussen 1 november 2022 en 15 december 2022 deelnemen aan de iPad-promotie. Bij het verwijderen van uw gebruikersaccount wordt ook uw productregistratie verwijderd. Wegens technische redenen is het niet mogelijk om een product opnieuw te registreren, wat betekent dat u het bonusproduct slechts eenmaal kunt ontvangen. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u als deelnemer in met de Algemene voorwaarden van de iPad-promotie die te vinden zijn via onderstaande link.

Algemene voorwaarden voor deelname aan de iPad-promotie

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION