Verklaring gegevensbescherming

Navolgend informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsinterne beschermingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of de toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig getoetst en aangepast aan de technologische vooruitgang.

1 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, Phone: +49 (0) 4101/ 303-0, Fax: +49 (0) 4101/ 303-333 (zie ons colofon).

2 Contactmogelijkheid met de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via Dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3 Uw rechten

U hebt tegenover ons de volgende rechten ten aanzien van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

3.1 Algemene rechten
U hebt een recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover een verwerking op uw toestemming berust, hebt u het recht om deze tegenover ons met werking voor de toekomst te herroepen.

3.2 Rechten bij de gegevensverwerking volgens het gerechtvaardigde belang
U hebt conform art. 21, lid 1 AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of op basis van art. 6, lid 1 f AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van dit voorschrift. In geval van uw bezwaar staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

3.3 Rechten bij direct marketing
Voor zover wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u conform art. 21, lid 2 AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

In geval van uw bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

3.4 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt bovendien het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

4 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Indien de website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt wordt, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij slechts die persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 f AVG.

–IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de oproep (concrete pagina), toegangsstatus/http-statuscode, telkens overgedragen gegevenshoeveelheid, website waar de oproep vandaan komt, browser, besturingssysteem en het oppervlak ervan, taal en versie van de browsersoftware.

5 Contactopname per e-mail of contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover wij via ons contactformulier gegevens opvragen die niet noodzakelijk zijn voor een contactopname, hebben wij deze altijd als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens helpen ons om uw aanvraag te concretiseren en uw verzoek beter af te kunnen handelen. Een mededeling van deze gegevens geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, art. 6, lid 1 a AVG. Voor zover het hierbij om gegevens met betrekking tot communicatiekanalen gaat (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er bovendien mee in dat wij evt. ook via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden. Deze toestemming kunt u uiteraard te allen tijde voor de toekomst herroepen.

De in dit verband voorkomende gegevens worden door ons verwijderd nadat de opslag ervan niet meer nodig is, of de verwerking ervan wordt beperkt, indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

6 Nieuwsbrief

6.1 Algemene informatie
Met uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a AVG kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, waarin wij u informeren over onze actuele aanbiedingen. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zog. double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail aan het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 72 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd.

Daarnaast slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Deze procedure is bedoeld om uw aanmelding aan te kunnen tonen en eventuele misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

Verplichte gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief zijn alleen uw e-mailadres, de taal en het land. De vermelding van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 a AVG.

U kunt uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u verklaren doordat u op de in iedere nieuwsbrief-e-mail ter beschikking gestelde link klikt of via een contactaanvraag aan de boven vermelde functionaris voor gegevensbescherming.

6.2 Nieuwsbrief-tracking
Wij wijzen u erop dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Ten behoeve van deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde tracking-pixels. Voor de evaluaties koppelen wij de genoemde gegevens en de tracking-pixels aan uw e-mailadres en een individuele ID. In de nieuwsletter aanwezige links bevatten eveneens deze ID.

De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID´s worden zodoende niet aan uw overige persoonsgegevens gekoppeld, een mogelijkheid om deze rechtstreeks met de persoon in verband te brengen wordt uitgesloten. De informatie wordt opgeslagen, zolang u op de nieuwsbrief geabonneerd bent.

Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk, wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsletter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen manueel laat tonen, vindt de boven genoemde tracking plaats.

7 Registratie en portaalgebruik

U hebt de mogelijkheid om zich bij ons te registeren en een klantenaccount te openen. Voor de registratie verzamelen wij de volgende gegevens van u en slaan deze op:
- Aanspreekvorm
- Voornaam
- Achternaam
- E-mail (gebruikersnaam)
- Wachtwoord
- Land
- Taal
- Adres (optioneel)
- Geboortedatum (optioneel)
- Productinteresses (optioneel)
- Registratie van producten (optioneel)
- Interesses (optioneel)

Voor de registratie gebruiken wij de zog. double-opt-in-procedure, d.w.z. uw registratie is pas voltooid, wanneer u vooraf uw aanmelding door een klik op de in de bevestigings-e-mail aanwezige link hebt bevestigd, die u voor dit doel werd toegestuurd. Indien uw betreffende bevestiging niet binnen 72 uur plaatsvindt, wordt uw aanmelding automatisch uit onze database verwijderd. De vermelding van de hierboven genoemde gegevens is verplicht, alle overige informatie kunt u vrijwillig ter beschikking stellen door ons portaal te gebruiken.

Na de registratie ontvangt u een persoonlijke, met een wachtwoord beveiligde toegang en kunt u de door u verstrekte gegevens inzien en beheren. De registratie vindt vrijwillig plaats, deze kan echter een voorwaarde zijn om een beroep te doen op onze diensten.

Wanneer u ons portaal gebruikt, slaan wij uw gegevens op - evt. ook gegevens over de betaalwijze - die vereist zijn voor de nakoming van de overeenkomst, totdat u uw toegang definitief wist. Verder slaan wij de door u opgegeven vrijwillige gegevens voor de duur van uw gebruik van het portaal op, voor zover u deze niet reeds eerder verwijdert. U kunt alle gegevens in de beschermde klantenzone beheren en wijzigen. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 a, b en f AVG.

8 Deelname aan winacties

Wanneer u deelneemt aan winacties, verzamelen wij gegevens die voor de uitvoering van de winactie noodzakelijk zijn. Dit zijn over het algemeen een individuele winactiebijdrage (bijv. een commentaar of een foto) evenals naam en contactgegevens. Het kan zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan onze winactiepartners, bijv. om u de prijs te doen toekomen. De gegevensverwerking en gegevensverstrekking kan per winactie verschillen en wordt daarom in de betreffende voorwaarden voor deelname concreet beschreven. De deelname aan een winactie en de daarmee gepaard gaande gegevensverzameling is uiteraard vrijwillig. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking wordt gevormd door uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a AVG. Uw gegevens worden na beëindiging van de winactie verwijderd.

9 Sollicitaties

U kunt langs elektronische weg, met name via e-mail of webformulieren, bij ons bedrijf solliciteren. Uw gegevens gaan wij natuurlijk uitsluitend voor de behandeling van uw sollicitatie gebruiken en niet aan derden doorgeven. Er wordt op gewezen dat niet-versleuteld verstuurde e-mailberichten bij de doorgifte niet tegen toegang beveiligd zijn.

U kunt ook via ons sollicitatieportaal online bij ons bedrijf solliciteren. Uw online-sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding rechtstreeks doorgegeven aan de afdeling personeelszaken en uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens gaan wij natuurlijk uitsluitend voor de behandeling van uw sollicitatie gebruiken en niet aan derden doorgeven. Nadere informatie over de gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure vindt u in de privacyverklaring van ons sollicitatieportaal.

Wanneer u op een bepaalde vacature hebt gesolliciteerd en deze reeds ingevuld is of wanneer wij u ook geschikt of nog geschikter achten voor een andere functie, zouden wij uw sollicitatie graag binnen het bedrijf door willen sturen. Gelieve ons mee te delen wanneer u niet instemt met het doorsturen ervan.

Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk na beëindiging van de sollicitatieprocedure resp. na maximaal 6 maanden verwijderd, voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer op te slaan, of er een overeenkomst werd gesloten. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 a, b en f AVG.

10 Gebruik van social plugins

Deze website gebruikt social plugins van de aanbieders
- Facebook (exploitant: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Twitter (exploitant: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
- Pinterest (exploitant: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
- Instagram (exploitant: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
- Linkedin (exploitant: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
- Youtube (exploitant: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Deze plugins registreren doorgaans standaard gegevens van u en geven deze door aan de server van de betreffende aanbieder. Om de bescherming van uw privacy te garanderen, hebben wij technische maatregelen genomen die waarborgen dat uw gegevens door de aanbieders van de betreffende plugin niet zonder uw toestemming kunnen worden geregistreerd. Bij het openen van een website, waarin de plugins zijn geïntegreerd, zijn deze aanvankelijk gedeactiveerd. Pas met een klik op de betreffende icon worden de plugins geactiveerd en geeft u daardoor uw toestemming dat uw gegevens aan de betreffende aanbieder worden overgedragen. De wettelijke basis voor het gebruik van de plugins wordt gevormd door art. 6, lid 1 a en f AVG.

De plugins registreren na de activering ook persoonsgegevens zoals uw IP-adres en versturen deze naar de server van de betreffende aanbieder, waar ze worden opgeslagen. Bovendien plaatsen geactiveerde social plugins bij het openen van de betreffende website een cookie met een unieke code. Daardoor kunnen de aanbieders ook profielen over uw gebruikersgedrag aanmaken. Dit gebeurt ook, wanneer u geen lid van het sociale netwerk van de betreffende aanbieder bent. Als u lid van een sociaal netwerk van de aanbieder bent en tijdens uw bezoek aan deze website bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen uw gegevens en informaties over het bezoek aan deze website aan uw profiel op het sociale netwerk worden gekoppeld. Op de exacte hoeveelheid van de over u verzamelde gegevens door de betreffende aanbieder kunnen wij geen invloed uitoefenen. Nadere informatie over de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking en over rechten en mogelijkheden om instellingen ter bescherming van uw privacy te wijzigen, kunt u aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk ontlenen. Deze zijn beschikbaar op de volgende adressen:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

10.1 Facebook Connect

We bieden u de kans om u te registreren en aan te melden via uw Facebookaccount.

Door u te registreren/aan te melden via Facebook, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld tussen ons en Facebook, zoals hieronder is toegelicht. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is daarom uw vrijwillig gegeven toestemming die u te allen tijde kunt intrekken (Artikel 6 (1) (a) AVG).

Indien u zich aanmeldt via Facebook, zal Facebook uw toestemming vragen om bepaalde informatie met ons te delen in uw Facebookaccount. Dit kan gaan om uw voornaam, familienaam en uw e-mailadres om uw identiteit en geslacht te verifiëren alsook de algemene locatie, een link naar uw Facebookprofiel, uw tijdzone, uw geboortedatum, uw profielfoto, informatie over uw "vind-ik-leuks" en uw vriendenlijst. Deze gegevens worden gebruikt om uw account aan te maken, voor te bereiden en te personaliseren. Deze gegevens worden door Facebook verzameld en door ons verstuurd in compliance met de bepalingen in het Facebook Gegevensbeleid (https://nl-nl.facebook.com/policy.php). Via de privacy-instellingen in uw Facebookaccount kunt u beheren welke informatie we van Facebook ontvangen.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt via Facebook, wordt uw account automatisch gekoppeld aan uw Facebookaccount, en informatie over uw activiteiten op uw websites kan worden gedeeld met Facebook en op uw tijdlijn en nieuwsfeed worden gepost voor uw vrienden.

11 Gebruik van cookies:

Tijdens uw bezoek aan onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en worden opgeslagen. Door de cookies wordt bepaalde informatie verzonden naar diegene die de cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma´s uitvoeren en geen virussen op uw computer overdragen. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functionaliteit als volgt worden toegelicht:

11.1 Transient cookies
Deze cookies worden automatisch verwijderd, wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waardoor verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend, wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd, wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

11.2 Persistent cookies
Deze cookies worden automatisch na een bepaalde duur verwijderd, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

11.3 Voorkomen van cookies
U kunt uw browserinstelling in overeenstemming met uw wensen configureren en bijv. third-party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

11.4 Wettelijke basis en opslagduur
De wettelijke basis voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens en de opslagduur ervan variëren en worden in de navolgende paragrafen weergegeven.

12 Website-analyse

Om onze websites te analyseren en te optimaliseren gebruiken wij verschillende diensten, die hieronder worden weergegeven. Wij kunnen bijv. analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest gevraagd is of op welke manier gebruikers het aanbod vinden. Wij registreren onder andere gegevens over hoe een bepaalde persoon op een website terecht is gekomen (zogenaamde referrer), welke internetpagina´s van de website werden geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur de internetpagina werd bekeken. Dat helpt ons om onze aanbiedingen gebruikersvriendelijk vorm te geven en te verbeteren. De daarbij verzamelde gegevens worden er niet voor gebruikt om de afzonderlijke bezoekers persoonlijk te identificeren. Verzameld worden anonieme resp. hooguit pseudonieme gegevens. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 f AVG.

12.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Het gebruik bevat de bedrijfsmodus Universal Analytics. Daardoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten aan een pseudonieme user-ID te koppelen en op die manier de activiteiten van een gebruiker op alle apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, zal uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf worden ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten voor de exploitant van de website te verrichten, die verband houden met het website- en internetgebruik. In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking gelegen. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics wordt gevormd door § 15, lid 3 TMG (Duitse telecommunicatiewet) resp. art. 6, lid 1 f AVG. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikersnamen (bijv. user-ID) of reclame-ID´s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats. Nadere informatie m.b.t. gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/ resp. op https://policies.google.com/ .

Door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, doordat u https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloadt en installeert. Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website. Om de registratie door Universal Analytics via meerdere apparaten te voorkomen, dient u de opt-out op alle gebruikte systemen uit te voeren. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: deactiveer Google Analytics.

12.2 Google Tag Manager
Verder kunnen wij de "Google Tag Manager" gebruiken om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

Nadere informatie over het gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google verkrijgt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads de privacyverklaring van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u geen interessegerelateerde reclame door de Google-Marketing-Services wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van de door Google ter beschikking gestelde instel- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences. De wettelijke basis wordt gevormd door het gerechtvaardigde belang volgens art. 6, lid 1 letter f AVG.

13 Reclame

Wij maken gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, om onze gebruikers met reclame aan te spreken die op hun interesses gericht is. Verder maken wij gebruik van cookies om de waarschijnlijkheid van weergave van een advertentie te beperken en de effectiviteit van onze reclameactiviteiten te meten. Deze informatie kan ook met derden, zoals ad-netwerken, worden gedeeld. De wettelijke basis daarvoor wordt gevormd door art. 6, lid 1 a en f AVG. Voor de met de gegevensverwerking beoogde doeleinden bestaat het gerechtvaardigde belang van de direct marketing. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Hiervoor stellen wij u hieronder de opt-out-mogelijkheden voor de betreffende diensten ter beschikking. Als alternatief kunt u in uw browserinstellingen het plaatsen van cookies voorkomen.

14 Social bookmarks

In onze website zijn zogenaamde social bookmarks (bijv. van Facebook, Twitter en Xing) geïntegreerd. Social bookmarks zijn internet-bladwijzers, waarmee de gebruikers van een dergelijke dienst links en nieuwsmeldingen kunnen verzamelen. Deze zijn op onze website slechts als link naar de betreffende diensten geïntegreerd. Na een klik op de geïntegreerde grafiek wordt u naar de website van de betreffende aanbieder doorgestuurd, d.w.z. pas daarna wordt de gebruikersinformatie aan de betreffende aanbieder overgedragen. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze websites kunt u aan de betreffende privacybepalingen van de aanbieders ontlenen.

15 Doorgifte van gegevens

Een doorgifte van uw gegevens aan derden vindt principieel niet plaats, tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn of de doorgifte van gegevens voor de uitvoering van de contractverhouding vereist is of u vooraf uitdrukkelijk met de doorgifte van uw gegevens hebt ingestemd.

Uw gegevens worden alleen aan externe dienstverleners en partnerondernemingen zoals online-payment-aanbieders of het met de levering belaste verzendbedrijf doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw bestelling. In deze gevallen is de omvang van de overgedragen gegevens echter beperkt op het vereiste minimum. Voor zover onze dienstverleners in aanraking komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij er in het kader van de verwerking conform art. 28 AVG voor dat deze de voorschriften van de privacywetten op dezelfde manier naleven. Let ook op het betreffende privacybeleid van de aanbieders. Voor de content van externe diensten is de betreffende aanbieder verantwoordelijk, waarbij wij de diensten in redelijke mate ten aanzien van de naleving van de wettelijke eisen controleren.

Wij hechten er waarde aan dat uw gegevens binnen de EU / de EER worden verwerkt. Het is echter mogelijk dat wij dienstverleners inschakelen die gegevens buiten de EU / de EER verwerken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat er bij de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau tot stand wordt gebracht, voordat uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Daarmee wordt bedoeld dat er door middel van EU-standaardovereenkomsten of een adequaatheidsbesluit zoals de EU-privacyschild een gegevensbeschermingsniveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de standaards binnen de EU.

16 Gegevensbeveiliging

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsinterne beschermingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of de toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig getoetst en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Stand mei 2018